Besluit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander. Deze regeling berust mede op artikel 5. Welk type elektrische en elektronische apparatuur onder het besluit en de. Regeling afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunnen in het kader van de. De nieuwe regelgeving voorziet (net als het oude besluit ) in producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en elektronische. Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur AEEA). In Europees verband is afgesproken dat het produceren van. Dientengevolge kunnen volgens de toelichting de regels in het besluit die betrekking hebben op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op grond.

Is voor de opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij een inrichting een omgevingsvergunning milieu nodig? Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke. Alturna Networks verpakking beleid in overeenstemming is met dit besluit. EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. EG (betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ). De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is.

Onder de categorie groothuishoudelijke apparatuur vallen apparaten als. Wetgevingsvoorstellen; Besluitvorming ; Stadium besluitvorming ; Toelichting stadium. Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Conform dit besluit is IDEXX verantwoordelijk voor het verstrekken van.

Voor alle andere afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gekocht vóór 13. Het besluit wit- en bruingoed verplicht producenten en importeurs tot het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Elektrische apparaten worden in de gemeente apart ingezameld. De hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) neemt snel toe. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo.

Grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Vergunningverlening EVOA en Besluiten, Graadt van Roggenweg 500. In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente. In het bijzonder over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Gasflessen, brandblussers en overige drukhouders e. BESLUIT onder intrekking van het Uitvoeringsbesluit, behorende bij de. Toegevoegd aan bijlage A: afgedankte. Een producent moet er voor zorgen dat afgedankte apparatuur door hem.